Wykaz edukacyjnych projektów unijnych

Spełniając prośbę moich kole(gów/żanek) publikuję Wykaz Projektów Unijnych 2006-2010 dla miasta Knurów.

„Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe ” to między innymi wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych…

ach 2006-2010
Lp. Projekt Źródło dofinansowania Wartość dofinansowania Status Link
Łączna kwota dofinansowania 95 342 093, 47 zł
1 Spr@wny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 2.2.Rozwój elektronicznych usług publicznych
690 245,05 zł rozliczony
2 Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Al.Lipowej  w Knurowie umożliwiająca wykorzystanie obiektu w okresie zimowym- dostawa i montaż lodowiska Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 9.3.Lokalna infrastruktura sportowa
429 103,70 zł rozliczony
3 PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej  – projekt partnerski wspólnie z innymi gminami i Starostwem Powiatowym w Gliwicach jako liderem Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 2.1.Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
144 275,00 zł zakończony
4 Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego -Budowa ścieżek rowerowych – projekt partnerski wspólnie z innymi gminami i Starostwem Powiatowym w Gliwicach jako liderem Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 3.2.Infrastruktura aktywnych form turystyki
ok. 445 000,00 zł w trakcie realizacji
5 Śląska Karta Usług Publicznych –ŚKUP-  projekt partnerski wspólnie z innymi gminami i KZK GOP jako liderem Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 2.2.Rozwój elektronicznych usług publicznych
24 890 zł w trakcie realizacji
6 Aktywność drogą do sukcesu Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
404 967,80 zł rozliczony
7 Na kryzys światowy – SZOK zawodowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
186 355,00 zł rozliczony
8 Mądra głowa- skarbem Knurowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
672 645,00 zł zakończony
9 Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
1 359 270,00 zł zakontraktowany- oczekuje na realizację
10 Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych Program Operacyjny Infrastruktura i Gospodarka Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 91 000 000,00 zł w trakcie realizacji
11 Muzyczne oblicza Europy – międzynarodowe spotkania
chórów z miast partnerskich
Granty Komisji Europejskiej
Program ,,Europa dla obywateli”
Meetings of citizen, Town Twinning – Wspólnotowe wsparcie dla współpracy mieszkańców miast i gmin Unii Europejskiej
10 231,92 zł rozliczony
12 Grecka Arate rozwija oświatę Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
489 940,85 w trakcie realizacji

INFORMACJE o projekcie:

Program „Kapitał Ludzki” :

Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Ogólne informacje / kryteria

W ramach tego poddziałania wspierane są projekty skierowane do szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne. Jeżeli chcesz pomóc uczniom, którzy mają utrudnione warunki nauki, którzy nie osiągają tak dobrych wyników w nauce, jak ich rówieśnicy lub którzy, nie chodzą do szkoły pomimo młodego wieku w ramach tego poddziałania możecie otrzymać dofinansowanie. Dofinansowanie mogą również otrzymać projekty, które będą podnosiły jakość nauczania w placówkach edukacyjnych poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć lub wdrażonie innowacyjnych form nauczania, a także realizowały programy doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

Przeznaczenie

Na początku wybierz grupę docelową (osoby, instytucje). Twój projekt może wspierać:

 • placówki oświaty i uczniów do nich uczęszczających,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty.

W ramach projektu będziesz mógł:

 • prowadzić dodatkowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów z problemami w nauce,
 • dofinansować wynagrodzenia dla psychologów i pedagogów, którzy będą pomagać uczniom mającym problemy w nauce, lub którzy z innych przyczyn mogą przedwcześnie zakończyć swoją edukację,
 • realizować programy skierowane do dzieci i młodzieży, którzy przedwcześnie opuścili szkoły (programy te mają umożliwić im powrót do szkoły i kontynuację nauki),
 • prowadzić dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, w tym: naukę języków obcych, zajęcia informatyczne i dotyczące przedsiębiorczości oraz nauki przyrodniczo-matematyczne,
 • tworzyć szkolne ośrodki kariery doradzające uczniom jaką ścieżkę kariery mogą wybrać,
 • wdrażać nowoczesne formy nauczania i systemu oceniania, które będą wyróżniać się większą efektywnością niż tradycyjne metody,
 • poprawiać jakość nauczania dzięki wdrażaniu programów i narzędzi usprawniające zarządzanie placówką oświatową.

Forma wsparcia

Dotacja do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.
Minimalna wartość projektu: 50 000 zł.

Maksymalna wartość projektu:

 • łódzkie: 1 500 000 zł.,
 • pomorskie: 2 000 000 zł,
 • dla pozostałych województw nie określono.

Instytucja

dolnośląskie: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
lubelskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
lubuskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
kujawsko-pomorskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
łódzkie: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
małopolskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
mazowieckie: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
opolskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
podkarpackie: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
podlaskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
pomorskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
śląskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
świętokrzyskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
warmińsko-mazurskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
wielkopolskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zachodniopomorskie: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Dodatkowe informacje

Portal Funduszy Europejskich
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkawski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Urząd Marszałkawski Województwa Łódzkiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie