Zdjęcia uczniów na szkolnej stronie WWW

Wykorzystywanie danych osobowych uczniów na stronie internetowej i rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej (nauczyciela, ucznia, jeżeli jest pełnoletni lub rodziców ucznia niepełnoletniego).

Nie ma wątpliwości, że do danych osobowych należy zaliczyć zdjęcia z życia szkoły przedstawiające uczniów, nauczycieli i innych pracowników.  Aby dyrektor mógł publikować na stronie internetowej wskazane dane osobowe uczniów, w tym wizerunek, powinien legitymować się co najmniej jedną z podstaw przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po 25 maja 2018 r. jedną z podstaw wskazanych w art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Trudno znaleźć podstawę publikacji list absolwentów szkoły czy zdjęć z życia szkoły przedstawiających konkretne osoby (bez ich zgody), która uzasadniałaby niezbędność przetwarzania takich danych osobowych zrealizowaniem uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Ponadto ochronę wizerunku przewiduje art. 81 ustawy o prawie autorskim. Naruszeniem wizerunku jest jego rozpowszechnianie.

Rozpowszechnianie oznacza publiczne udostępnianie wizerunku za pomocą dowolnego medium, np. telewizji, filmu, prasy, plakatu, pocztówki, strony internetowej czy portalu społecznościowego, takiego jak Facebook. Istotny jest wymóg publicznego udostępniania, a więc takiego, które jest przeznaczone dla niezamkniętego grona osób. Co do zasady, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej (nauczyciela, ucznia, jeżeli jest pełnoletni lub rodziców ucznia niepełnoletniego). Zezwolenie takie nie jest wymagane, gdy zdjęcie zawiera wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół całości. W szkole są to najczęściej zdjęcia z wycieczek, uroczystości, zajęć itp.

Kto wyraża zgodę – uczeń czy rodzic

W odniesieniu do danych osobowych dotyczących uczniów niepełnoletnich trzeba pamiętać, że w świetle przepisów Kodeksu cywilnego regulujących kwestię zdolności do czynności prawnych, ewentualna zgoda uczniów na przetwarzanie danych czy wykorzystanie wizerunku jest nieważna, jeżeli nie ukończyli oni lat trzynastu (art. 14 § 1 Kodeksu cywilnego). Aby zgoda niepełnoletnich uczniów, którzy ukończyli trzynaście lat, była ważna, muszą ją potwierdzić przedstawiciele ustawowi, tzn. rodzice lub opiekunowie prawni (art. 18 § 1 Kodeksu cywilnego). O takiej konieczności przesądzają także przepisy ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dotyczące władzy rodzicielskiej (art. 92 i następne).

Zatem, tak czy inaczej dla pozyskania zgody na wykorzystanie danych osobowych, w tym wizerunku, niezbędna jest zgoda rodzica (czy też potwierdzenie zgody wyrażonej przez ucznia, który skończył 13 lat). Dla ochrony interesów szkoły najlepiej odebrać od rodzica (a nie ucznia, nawet takiego, który ukończył 13 lat) zgody na wykorzystanie danych osobowych, wizerunku w innym celu niż dydaktyczne.