Dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Dodatek motywacyjny – składnikiem wynagrodzenia nauczyciela

Dodatek motywacyjny jest, co do zasady, przyznawany uznaniowo. Do ogólnych warunków jego przyznawania należą (§ 6 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r.):

  • osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym,
  • osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze,
  • wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
  • zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
  • szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
  • realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
Wysokość dodatku motywacyjnego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania określa w regulaminie wynagradzania organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego.
Dodatek motywacyjny w podstawie wymiaru zasiłku…

Przyznany nauczycielowi dodatek motywacyjny wchodzi on do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Podstawę tą ustala się z przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu (art. 36 ustawy zasiłkowej).

 …ale tylko przez okres, na jaki został przyznany

Poza przypadkami wyraźnie określonymi przepisami, nie ma podstaw do cofnięcia nauczycielowi prawa do przyznanego dodatku motywacyjnego. Należy jednak mieć na uwadze, że dodatek motywacyjny stanowi zasadniczo składnik wynagrodzenia przyznawany na określony czas – przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku traktowany jest on więc jako składnik wynagrodzenia przysługujący do określonego terminu (art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Powoduje to, że po zakończeniu okresu, na który dodatek motywacyjny został przyznany, podstawę wymiaru zasiłku należy ustalić na nowo, z wyłączeniem składnika wynagrodzenia, który nauczycielowi już nie przysługuje.

Leszek Skupski