40 godzinny tydzień pracy nauczyciela

źródło ZG ZNP

Zobowiązanie nauczycieli do realizowania na terenie szkoły 40-godzinnego tygodnia czasu pracy niesie ze sobą konsekwencje prawne i finansowe dla samorządów.
– W minionym roku czas pracy nauczycieli pojawiał się często na łamach gazet. Spodziewamy się, że w Nowym Roku zdominuje on dyskusję o edukacji, ponieważ coraz więcej gmin, nakazuje nauczycielom przebywać w szkole 8 godzin dziennie, niezależnie od ich pensum dydaktycznego – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP podczas konferencji prasowej w Warszawie, 3 stycznia 2012 r.
Czytaj dalej 40 godzinny tydzień pracy nauczyciela

Sześciolatek nie może sam chodzić do szkoły

Rodzice, którzy zdecydowali posłać do pierwszej klasy sześcioletnie dziecko, muszą zapewnić mu opiekę w drodze do i ze szkoły. W przeciwnym wypadku grozi im nawet do 5 tys. złotych grzywny.

Problem pojawi się 1 września, gdy naukę w pierwszej klasie rozpocznie ok. 15 proc. tegorocznych sześciolatków. Za rok do szkoły zaczną chodzić – czy rodzice tego chcą, czy nie – wszystkie te dzieci, które szóste urodziny obchodzą w pierwszej połowie 2014 roku. Niektórzy rodzice mają możliwość przeorganizowania obowiązków zawodowych tak, by zawieźć pierwszaka do szkoły i go z niej odebrać. Dla sporej części dzieci trzeba będzie zatrudnić opiekunki, poprosić o pomoc niepracujących krewnych, sąsiadów lub znajomych. Czytaj dalej Sześciolatek nie może sam chodzić do szkoły

Filmowanie telefonem w szkole

Nowe czasy – nowe technologie… Każdy nauczyciel zauważył z pewnością nową modę wśród młodzieży szkolnej – filmowanie komórką. Sam fakt rejestracji video to nie problem, pojawia się on w kontekście ewentualnej publikacji filmu np. na łamach popularnych serwisów społecznościowych – najczęściej bez zgody osoby filmowanej. Spróbujmy prześledzić kwestie prawne tego coraz częściej spotykanego w życiu szkoły procederu.

Czytaj dalej Filmowanie telefonem w szkole

Numery dopuszczeń programów nauczania – reforma 2012

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zatwierdzania programów nauczania przez MEN pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującymi przepisami programom nauczania nie są nadawane numery dopuszczeń . Numer dopuszczenia posiadają wyłącznie podręczniki, zaś program nauczania zatwierdza dla swojej szkoły dyrektor (po zasięgnięciu opinii nauczycieli i rady pedagogicznej). Nowa ustawa oświatowa zaleca przy wyborze programu korzystanie z opinii doradcy metodycznego – jego pozytywna ocena stanowi gwarancję poprawności programu.

Więcej >>

Nauczyciel z licencjatem będzie uczył w szkole podstawowej.

Za kilka dni wejdzie w życie rozporządzenie ministra edukacji dotyczące standardów kształcenia nauczycieli. Eksperci ds. pedagogiki mają podzielone zdania co do jednego z fundamentalnych zapisów nowych regulacji. Chodzi o nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych, którym do wykonywania zawodu wystarczyć ma tytuł licencjata. Czytaj dalej Nauczyciel z licencjatem będzie uczył w szkole podstawowej.

Przemoc w rodzinie – procedura „Niebieska Karta”

Od 18 października 2011 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) – dalej r.p.n.k., dotyczące przemocy domowej. Przepisy rozporządzenia nakładają na szkoły i placówki oświatowe konkretne zadania w ramach procedury ” Niebieskie Karty”. Obowiązki szkoły w ramach procedury ” Niebieskie Karty” związane są z dostrzeżeniem stosowania przemocy w rodzinie wobec ucznia i zgłoszeniem problemu, które uruchomi procedury udzielania pomocy ofierze przemocy domowej.*

Dotychczas „Niebieską Kartę” zakładali policjanci i pracownicy socjalni w przypadku interwencji wobec przemocy w rodzinie. Podstawą do wydania r.p.n.k. był przepis art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) – dalej u.p.p.r. Obecnie, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy w rodzinie takie uprawnienie ma również szkoła. Przepisy r.p.n.k. nakładają konkretne zadania w ramach procedury „ Niebieskie Karty”, także na instytucje systemu oświaty – szkoły i placówki oświatowe. „Niebieskie Karty” to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, na którą składa się odpowiednia dokumentacja i tryb postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zaistnienia przemocy. Celem funkcjonowania „Niebieskich Kart” jest ujawnianie przemocy oraz usprawnianie pomocy jej ofiarom, poprzez stworzenie interdyscyplinarnego modelu pomocy z udziałem przedstawicieli pracowników oświaty, Policji i ochrony zdrowia, w środowisku lokalnym. Według załącznika nr 2 r.p.n.k.

„przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemoc”.

Przepis § 2 ust. 1 r.p.n.k. nakłada na szkoły i placówki oświatowe obowiązek uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, ponieważ zgodnie z zapisem art. 9d ust. 2 u.p.p.r. obejmuje ona ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli miedzy innymi oświaty. Taki sformułowany zapis oznacza, iż dotyczy on zarówno placówek publicznych i niepublicznych, co oznacza, że do stosowania procedury zobowiązane są wszystkie szkoły i placówki oświatowe działające w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Procedura „Niebieska Karta” nakłada na szkołę konkretne zadania, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy domowej.

Postępowanie – krok po kroku:

Z dniem 18 października 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), w którym uregulowano „krok po kroku” sposób postępowania służb – od momentu zgłoszenia zdarzenia, poprzez działania ukierunkowane na pomoc osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, działania skierowane na osobę stosującą przemoc w rodzinie, a także sposób monitorowania sytuacji rodziny. Czytaj dalej Przemoc w rodzinie – procedura „Niebieska Karta”

„Odlotowe i bombowe…”

Zachęcam do zapoznania się z treścią zamówienia publicznego „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – kółek zainteresowań w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie.” –  ODLOTOWE I BOMBOWE są kompetencje kluczowe.

Przypominam, że termin rozpoczęcia zajęć to 05.09.2011. Niniejszy artykuł będzie sukcesywnie uzupełniany o informacje dot.realizacji projektu w Naszej Szkole.

———————————————————————————

Informacja  z serwisu online MZJO w Knurowie:

„W styczniu 2011 roku w Knurowie rozpocznie się realizacja projektu skierowanego głównie do nauczycieli, wykorzystującego środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL pn. Grecka Arate rozwija oświatę.

Środki unijne wpłyną do budżetu miasta za sprawą wniosku, który został napisany w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych. Jest to kolejny – czwarty projekt, który uzyskał dofinansowanie. Łącznie w okresie 2009-2010 MZJOś „wydobył” dla knurowskiej oświaty z Unii Europejskiej blisko 2 800 000 zł, na realizację projektów: „Mądra głowa skarbem Knurowa”, „Na kryzys światowy – SZOK – zawodowy”, „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe” i wreszcie „Grecka Arate rozwija oświatę”.

Celem ogólnym projektu pn. Grecka Arate rozwija oświatę jest kompleksowe wsparcie nauczycieli i pracowników administracji oświatowej poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy pedagogicznej i w pracy administracyjnej w kontekście zachodzących zmian systemu oświaty.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich nauczycieli.

Jest on skierowany do 370 nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Knurów (wnioskodawca) oraz 25 osobowej grupy pracowników administracji oświatowej pracujących w knurowskich szkołach i w MZJOś – razem 395 osób. „Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2012.

Całkowita wartość pozyskanych środków z Unii Europejskiej na ten projekt to prawie pół miliona złotych czyli 490.000,00 zł.

Projekt został bardzo wysoko oceniony w ocenie formalnej i merytorycznej i zajął 11 na 102 miejsca na liście rankingowej konkursu z działania 9.4 PO KL.”

Grzegorz Niewidok

Dokumenty i rozporządzenia

Aktualne dokumenty MEN dostępne w serwisie

Programy nauczaniafile:///C:/Users/Admin/Desktop/pol-prog-sp-pdf.pdf

Ściągnij najnowsze PODSTAWY PROGRAMOWE / kliknij na link – format pdf /:

>> edukacja matematyczna i techniczna (matematyka, wychowanie techniczne, informatyka)

>> język polski

>> język obcy

>> edukacja historyczna i obywatelska( historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)

>> edukacja przyrodnicza (przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka)

>> edukacja artystyczna (muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, zajęcia artystyczne)

>> wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa

>> edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Dodatkowe godziny „Karta Nauczyciela” – regulacja

Od 1 września 2009 r. nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów (w tym szkół specjalnych) oraz szkół ponadgimnzjalnych zobowiązani będą do realizacji zajęć w ramach godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora szkoły (z wyjątkiem godzin zwiększających obowiązkowe zajęcia edukacyjne) lub zajęć świetlicowych (tylko nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów) 1 godziny w tygodniu (od 1 września 2010 r. – 2 godzin w tygodniu w przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów). Godzin tych nie wlicza się do obowiązkowego pensum nauczyciela.

Zajęcia dodatkowe z uczniami muszą wynikać ze statutu szkoły

Do zajęć statutowych szkoły zalicza się zajęcia takie jak np.:

  • koła zainteresowań,
  • zajęcia wyrównawcze,
  • przygotowanie do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych, egzaminów,
  • prowadzenie chóru szkolnego,
  • prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym,
  • organizacja uroczystości szkolnych itp.

INFO: Wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną

Nie jest możliwe wyszczególnienie wszystkich takich zajęć, o ich rodzaju bowiem decyduje statut konkretnej szkoły oraz plan pracy szkoły. Godzinowy wymiar i zakres takich zajęć powinien zostać ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. Natomiast przydzielanie takich zadań konkretnym nauczycielom następuje z uwzględnieniem opinii rady pedagogicznej w zakresie organizacji szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Po wyrażeniu opinii przez radę pedagogiczną dyrektor szkoły nie musi się w kwestii realizacji zadań statutowych porozumiewać z każdym nauczycielem osobno. Nauczyciel ma obowiązek realizować dodatkowe zadania, o ile wynikają one ze statutu szkoły Aby można było egzekwować od nauczycieli realizację zadań statutowych szkoły w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, muszą one wynikać ze statutu.

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 1, ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 1 września 2009 r.,
  • art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).