Dodatkowe godziny „Karta Nauczyciela” – regulacja

Od 1 września 2009 r. nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów (w tym szkół specjalnych) oraz szkół ponadgimnzjalnych zobowiązani będą do realizacji zajęć w ramach godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora szkoły (z wyjątkiem godzin zwiększających obowiązkowe zajęcia edukacyjne) lub zajęć świetlicowych (tylko nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów) 1 godziny w tygodniu (od 1 września 2010 r. – 2 godzin w tygodniu w przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów). Godzin tych nie wlicza się do obowiązkowego pensum nauczyciela.

Zajęcia dodatkowe z uczniami muszą wynikać ze statutu szkoły

Do zajęć statutowych szkoły zalicza się zajęcia takie jak np.:

  • koła zainteresowań,
  • zajęcia wyrównawcze,
  • przygotowanie do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych, egzaminów,
  • prowadzenie chóru szkolnego,
  • prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym,
  • organizacja uroczystości szkolnych itp.

INFO: Wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną

Nie jest możliwe wyszczególnienie wszystkich takich zajęć, o ich rodzaju bowiem decyduje statut konkretnej szkoły oraz plan pracy szkoły. Godzinowy wymiar i zakres takich zajęć powinien zostać ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. Natomiast przydzielanie takich zadań konkretnym nauczycielom następuje z uwzględnieniem opinii rady pedagogicznej w zakresie organizacji szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Po wyrażeniu opinii przez radę pedagogiczną dyrektor szkoły nie musi się w kwestii realizacji zadań statutowych porozumiewać z każdym nauczycielem osobno. Nauczyciel ma obowiązek realizować dodatkowe zadania, o ile wynikają one ze statutu szkoły Aby można było egzekwować od nauczycieli realizację zadań statutowych szkoły w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, muszą one wynikać ze statutu.

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 1, ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 1 września 2009 r.,
  • art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).