STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
DLA PRZEDMIOTU INFORMATYKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ


Witold Kozaczkiewicz r. szk. 2013/2014


Kryteria oceny osiągnięć uczniów

Lp.

Przedmiot oceny

Kryterium oceny

1. Wiadomości ogólnoteoretyczne
 • stopień opanowania wiadomości w zakresie podstawy obsługi komputera, budowy i zasady jego działania;
 • Znajomośc jednostek informacji, rodzaji nośników danych, systemów liczbowych, systemów operacyjnych, wybranego oprogramowania,
 • umiejętnośc korzystania z sieci komputerowej i internetu
 • stopień opanowania technik wyszukiwania informacji w sieci WWW
2. BHP i organizacja pracy
 • bezpieczeństwo podczas pracy z komputerem;
 • organizacja miejsca pracy, ład i porządek;
 • wykorzystanie całego czasu pracy;
 • stopień samodzielności w rozwiązywaniu zadań;
 • stopień aktywność na zajęciach i poza nimi.
 • Stosowanie zasad netetykiety.
3. Umiejętności praktyczne
 • właściwe korzystanie z algorytmów, planu działania;
 • tworzenie dokumentów w postaci plików ( dokument tekstowy, bitmapa, prezentacja zdalna, strona WWW, pliki multimedialne, arkusze kalkulacyjne, tabele itp.)
 • Publikowanie swoich prac w sieci WWw na stronach internetowych;
 • Wykorzystywanie dostępngo w sieci darmowego oprogramowania i skryptów wspomagających tworzenie prac wytwórczych i publikacji.
4. Prace złożone
 • dokładność i estetyka wykonania zadania;
 • funkcjonalność; zgodność z projektem, oryginalność rozwiązania technicznego
 • zaangażowanie w publikowanie prac
 • Łączenie kilku technik edycji dokumentów, operowanie na wielu rodzajach plików , stosowanie nowoczesnych programów komputerowych, poprawna interpretacja prawnych warunków korzystania z oprogramowania.
 • Bezwzględne poszanowanie zasad netetykiety , kultury i etyki.

Ocenianie osiągnięć uczniów

Krótkie prace praktyczne obejmujące 1-3 lekcje - Ocenianie za pomocą punktów, przeliczanie na oceny

Możliwa jest poprawaoceny z pracy.

Większe prace praktyczne obejmujące 1-6 lekcje - Ocenianie za pomocą punktów, przeliczanie na oceny

Ocenianie za pomocą punktów, przeliczanie na oceny

Możliwa , a wręcz wskazana jest poprawa oceny z pracy.

Odpowiedź ustna / kartkówka

. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnej będą brane pod uwagę

-         spójność merytoryczna i językowa wypowiedzi,

-         trafność uzasadnienia i kompletność argumentacji,

-         zastosowanie właściwego języka przedmiotu,

-         umiejętność jasnego formułowania myśli,

-         dbałość o poprawność użycia języka ojczystego.

Nie przewiduje się możliwości poprawy ocen z odpowiedzi ustnej oraz kartkówek (krótkich prac sprawdzających poziom przygotowania ucznia , oraz jego stosunek do obowiązku szkolnego).

Istnieje możliwośc uzyskania dodatkowych ocen za aktywnośc (np w dziedzinie rozwoju szkolego portalu WWW)

Podczas oceniania osiągnięć uczniów wyrażonych stopniem należy kierować się Standardami wymagań edukacyjnych oraz ustaleniami przyjętymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.


Standardy wymagań edukacyjnych

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz posiada dodatkową wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania

-         biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając terminologii fachowej oraz proponuje rozwiązania nietypowe

-         wypowiedzi ucznia mają przemyślaną konstrukcję, nie zawierają żadnych błędów

-         zostały osiągnięte znaczące sukcesy w olimpiadach lub konkursach informatycznych

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania
AKTYWNIE realizuje łącznie wszystkie projekty.

-         potrafi sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości

-         swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym, trafnie i umiejętnie dobierając je do wykonywania zadań w nowych sytuacjach

-         właściwie dobiera środki informatyczne, które umożliwiają rozwiązanie zadań szkolnych

-         swobodnie i w pełni samodzielnie posługuje się metodami i środkami informatyki

-         dobrze zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania i swobodnie je stosuje

-         stosuje posiadaną wiedzę w wykonywanych samodzielnie zadaniach teoretycznych i praktycznych

-         samodzielnie proponuje metody i rozwiązuje złożone zadania i problemy (ujęte programem nauczania) wykorzystując różnorodne oprogramowanie

-         w pełni samodzielnie buduje wypowiedzi, popełniając sporadycznie drobne pomyłki

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym podstawy programowej

-         wie, czym zajmuje się informatyka i jakie są jej metody,

-         zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania,

-         potrafi uruchamiać programy komputerowe,

-         potrafi sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego,

-         swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym do wykonywania typowych zadań,

-         poprawnie stosuje posiadaną wiedzę w wykonywanych samodzielnie typowych zadaniach,

-         w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie elementarnym podstawy programowej

-         zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania,

-         potrafi stosować posiadane wiadomości do wykonywania prostych zadań w typowych sytuacjach,

-         potrafi uruchamiać programy komputerowe,

-         potrafi komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego,

-         potrafi posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym do wykonywania typowych zadań o niewielkim stopniu trudności,

-         w wypowiedziach popełnia błędy merytoryczne

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia elementarnej wiedzy

-         rozumie pytania i polecenia,

-         zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania,

-         wie, czym zajmuje się informatyka i jakie są jej metody

-         potrafi uruchomić komputer i uruchamiać programy komputerowe,

-         potrafi komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego w elementarnym zakresie,

-         potrafi posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym w elementarnym zakresie,

-         potrafi stosować posiadane wiadomości do wykonywania elementarnych czynności w bardzo prostych sytuacjach,

-         w wypowiedziach często popełnia błędy merytoryczne

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w zdobywaniu umiejętności uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy

-         nie zna pojęć informatycznych występujących w materiale nauczania,

-         nie potrafi stosować posiadanych wiadomości do wykonywania elementarnych czynności praktycznych w bardzo prostych sytuacjach,

-         nie rozumie pytań i poleceń,

-         nie wie, czym zajmuje się informatyka i jakie są jej metody,

-         nie potrafi uruchamiać programów komputerowych,

-         nie potrafi komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego,

-         nie potrafi posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym,

-         w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy merytoryczne

Przy ustalaniu stopnia za wiadomości i umiejętności należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu

Nauczyciel powinien obniżyć wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym potwierdzone orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Uwagi

Przy ustalaniu stopnia za wiadomości i umiejętności należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu

Nauczyciel powinien obniżyć wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym potwierdzone orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej.