STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
DLA PRZEDMIOTU TECHNIKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ


Witold Kozaczkiewicz r. szk. 2013/2014


Kryteria oceny osiągnięć uczniów

Lp.

Przedmiot oceny

Kryterium oceny

1. Wiadomości ogólnotechniczne
 • stopień opanowania wiadomości w zakresie materiałoznawstwa, technologii wytwarzania oraz wychowania komunikacyjnego;
 • wykorzystanie wiadomości w rozwiązywaniu zadań technicznych oraz w obsłudze komputera i poruszaniu się po drogach,
2. BHP i organizacja pracy
 • bezpieczeństwo przy pracy i podczas poruszania się po drogach;
 • organizacja miejsca pracy, ład i porządek;
 • wykorzystanie całego czasu pracy;
 • stopień samodzielności w rozwiązywaniu zadań;
 • elementy racjonalizacji pracy;
 • stopień aktywność na zajęciach techniki,
3. Dokumentacja techniczna
 • systematyczność prowadzenia dokumentacji przedmiotowej;
 • poprawność przekazu informacji;
 • estetyka,
4. Umiejętności ogólnotechniczne
 • właściwe korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • wykorzystywanie informacji technicznej podczas realizacji zadań koncepcyjnych i wytwórczych; opanowanie umiejętności technologicznych i konstrukcyjnych; posługiwania się przyborami, przyrządami i narzędziami w zakresie obróbki materiałów; rozpoznawanie podstawowych materiałów konstrukcyjnych oraz ich ocena konstrukcyjno-technologiczna; stosowanie się do przepisów ruchu drogowego; uzyskanie karty rowerowej
5. Działalność wytwórcza
 • dokładność i estetyka wykonania zadania;
 • funkcjonalność; zgodność z projektem; oszczędność materiału i czasu (ergonomia); oryginalność rozwiązania technicznego (racjonalizacja); poszanowanie pracy;
 • zaangażowanie w działalność praktyczną.

Ocenianie osiągnięć uczniów

W przedmiocie technika ocenianie osiągnięć ucznia szkoły podstawowej opiera się głównie na obserwacji jego pracy, jak i końcowym rezultacie tej pracy, które w szczególności dotyczy wyżej wymienionych kryteriów. Wskazane jest, aby w ocenianiu uczestniczyli również uczniowie. Współpracując np. w zespole, mogą oceniać nie tylko swoją pracę, ale także efekty pracy swoich kolegów i grupy.Podczas dokonywania oceny należy zwracać uwagę na (biorąc pod uwagę indywidualne uzdolnienia, jego operatywność, sprawność intelektualną ucznia oraz jego praktyczne działanie):

Kryterium to uwzględnia zarówno osiągnięcia poznawcze (wiadomości i umiejętności), osiągnięcia psychomotoryczne (nawyki ruchowe), jak i osiągnięcia emocjonalne (zainteresowania i postawy uczniów). UWAGI: Dopuszcza się poprawę oceny ze sprawdzianu pisemnego kończącego dany dział w terminie 1 miesiąca od daty jego przeprowadzenia. Nie poprawia się ocen z postępów bieżących ( odpowiedź ustna, lub pisemna w formie kartkówki z ostatniej lekcji) mających na celu sprawdzenie oprócz wiedzy również stosunku ucznia do obowiazku szkolnego, oraz ocen za prace wytwórcze. Istnieje możliwośc uzyskania przez ucznia dodatkowych ocen za różne formy aktywności (np. artykuł opublikowany na łamach szkolnej gazetki internetowej, dodatkową pracę wytwórczą związaną z aktualnie przerabianą partią materiału)

Podczas oceniania osiągnięć uczniów wyrażonych stopniem należy kierować się Standardami wymagań edukacyjnych oraz ustaleniami przyjętymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

Standardy wymagań edukacyjnych

Lp.

KRYTERIUM WYMAGAŃ

WYMAGANIA

PODSTAWOWE
dostateczny

PEŁNE
bardzo dobry

1. Wiadomości ogólnotechniczne
 • wiadomości na poziomie podstawy programowej danej klasy (etapu nauczania),
 • proste zadania technologiczne, konstrukcyjne i koncepcyjne o średnim stopniu trudności, jak np. zwymiarować element, narysowac rysunek poglądowy bryły - do posługiwania się zdobytą wiedzą,
 • zakres wiedzy określonej programem nauczania danej klasy (etapu nauczania), jak np. zasady rzutowania lub wymiarowania;
 • problemowe zadania techniczne (konstrukcyjne, technologiczne, koncepcyjne i wytwórcze)
 • 2. BHP i organizacja pracy
  • stosowanie podstawowych zasad BHP i w ruchu drogowym, jak np. zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • kierowana organizacja pracy, przeciętna samodzielność;
  • mało efektywne wykorzystanie czasu pracy;
  • niska samodzielność w rozwiązywaniu zadań;
  • brak rozwiązań nowatorskich;
  • rzadka aktywność na zajęciach, wypowiedzi niesystematyczne, niepełne,
 • świadome stosowanie zasad BHP i ruchu drogowego, jak np. zwracanie uwagi na bezpieczeństwo innych, pomaganie innym;
 • pełna i właściwa organizacja pracy, ład i porządek;
 • efektywne wykorzystanie całego czasu pracy;
 • sprawność i samodzielność w rozwiązywaniu zadań;
 • stosowanie rozwiązań racjonalizatorskich, nietypowych;
 • duża aktywność na zajęciach, wypowiedzi poprawne i pełne,
 • 3. Dokumentacja techniczna
  • niesystematyczna;
  • niekompletna;
  • błędy w poprawności;
  • uchybienia w estetyce,
 • systematyczna;
 • kompletna;
 • więcej niż poprawna;
 • estetyczna,
 • 4. Umiejętności ogólnotechniczne
  • czytanie podstawowej dokumentacji technicznej, ale zdarzają się pomyłki, jak np. rysunek techniczny;
  • wykorzystanie elementarnej informacji technicznej podczas wykonywania zadań technologicznych, oraz poruszania się po drogach, jak np. rysunek techniczny, czy podstawowe znaki drogowe;
  • opanowanie umiejętności technologicznych, jak np. formowanie kształtu;
  • posługiwanie się narzędziami, przyborami i podstawowymi urządzeniami technicznymi, ale zdarzają się pomyłki, jak np. rower składak;
  • rozpoznawanie podstawowych materiałów konstrukcyjnych, jak np. materiałów na prace wytwórcze;
  • stosowanie się do elementarnych zasad ruchu drogowego;
  • niewielkie braki w znajomości ogólnych przepisów ruchu drogowego;
 • prawidłowe wykorzystanie dokumentacji technicznej, jak np. instrukcja obsługi urządzenia elektromechanicznego;
 • pełne wykorzystanie informacji technicznej podczas realizacji zadań koncepcyjnych i wytwórczych, obsługi komputera oraz bezpiecznego poruszania się po drogach, jak np. dokumentacja techniczna, projekty czy znaki drogowe;
 • poprawne opanowanie umiejętności technologicznych i umysłowych, jak np. wygładzanie i wykańczanie powierzchni;
 • sprawne posługiwanie się przyborami i urządzeniami technicznymi zgodnie z przeznaczeniem, jak np. rower górski, wiertarka miernik;
 • prawidłowe rozpoznawanie materiałów konstrukcyjnych oraz ich ocena konstrukcyjno-technologiczna, jak np. dobór materiału na pracę wytwórczą;
 • świadome stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo innych;
 • uzyskanie karty rowerowej bądź motorowerowej (klasa 6)
 • 5. Działalność wytwórcza
  • niedokładna, uchybienia w estetyce;
  • mało funkcjonalna;
  • odbiegająca od projektu;
  • mało oszczędne wykorzystanie materiałów i czasu;
  • brak oryginalnych rozwiązań;
  • niski szacunek do swojej pracy;
  • małe zainteresowanie działalnością techniczną.
 • dokładna i estetyczna;
 • funkcjonalna;
 • zgodna z projektem lub pomysłowe rozwiązanie;
 • ekonomiczne wykorzystanie materiałów i czasu;
 • własne oryginalne rozwiązanie;
 • poszanowanie pracy własnej i cudzej;
 • pełne zaangażowanie w działalność techniczną.
 • Uwagi

  1. Stopień opanowania wiadomości ogólnotechnicznych należy oceniać w powiązaniu z pozostałymi kryteriami, jako uzupełniające się czynniki szkolnego systemu oceniania.
  2. Zasadniczym momentem oceniania jest organizowana działalność techniczna ucznia oraz szacowanie i wartościowanie wytworów jego pracy. Dzięki temu możliwa jest ewaluacja procesu nauczania, a tym samym wspomaganie rozwoju ucznia, wdrażanie go do systematyczności, samokontroli i samooceny oraz wartościowanie jego zachowań.
  3. Podczas dokonywania oceny należy zwracać uwagę na indywidualne uzdolnienia ucznia, jego operatywność, sprawność intelektualną oraz jego praktyczne działanie.
  4. Ocenę niedostateczną należy wystawiać tylko w przypadkach skrajnych, (jak np. brak zainteresowania przedmiotem, niewykonanie żadnej pracy wytwórczej, nieprzestrzeganie elementarnych wymogów bezpieczeństwa, brak jakiejkolwiek dokumentacji, niewłaściwe użytkowanie podstawowych narzędzi i przyborów, rozległe braki w wiedzy uniemożliwiające wykonanie nawet prostego zadania, niesamodzielność), wcześniej wykorzystując różne sposoby zachęcenia ucznia do pracy podczas zajęć.
  5. Ocenę celującą można wystawić w sytuacjach, gdy uczeń spełnia pełne wymagania programowe oraz wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami, jego wiedza wykracza poza program nauczania, proponuje lub stosuje rozwiązania nowatorskie (projektowe, materiałowe) albo osiąga sukcesy w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych (pokrewnych).
  6. Oceny pośrednią (dobry-dopuszczający) uzyskuje uczeń, który nie w pełni opanował wymagań pełnych (podstawowych) określonych Standardami wymagań edukacyjnych.